Aktuelt
Hvem er vi
Bli medlem
Protokoller
Fiskeri-info
Rekruttering
Søk i mrfisk.no:
Skriv ut sidenAktuelt

Rekrutteringstiltak for fiskeflåten


Årsmøtet i Møre og Romsdal Fiskarlag diskuterte ulike rekrutteringstiltak under lagets Årsmøte i Molde 16 oktober 2014.
Den primære målsetningen med rekruttering til fiskeflåten er å sikre at norske fiskefartøy har tilgang til kvalifisert arbeidskraft for å være i stand til å fiske de kvotene som Norge har tilgang på.
Samtidig må vi sikre at norsk ungdom finner det attraktivt å satse på et yrke innen fiskerinæringen, slik at den norske fiskerinæringa ikke blir totalt avhengig av utenlandsk arbeidskraft og kompetanse for all fremtid.


Lena Brungot fra Nærings- og Fiskeridepartementet gav Årsmøtet en innføring i bakgrunnen for forslaget om å innføre lærlingkvoter og fremdriften videre.
Rekruttering til fiskeryrket kan grovt deles inn i følgende;

 -Rekruttering av mannskap til den eksisterende fiskeflåten
 -Rekruttering av nye fartøyeiere
 -Rekruttering av offiserer og annet nøkkelpersonell

Det kreves et relativt stort økonomisk løft å etablere seg som fartøyeier med deltakeradgang. Dette gjelder både yngre og eldre fiskere. Den største utfordringen ligger i å stille tilstrekkelig egenkapital for å kunne erverve seg fartøy og kvote(r). Dette er for så vidt likt med å etablere seg som selvstendig næringsdrivende i andre yrker.

Med bakgrunn i at de fleste fiskerier nå er lukket, samt at det er innført strukturordninger for fartøy o/11 meter er Årsmøtet prinsipielt i mot at det tildeles nye kvoter i de lukkede fiskeriene, og en må heller bruke andre virkemidler for å fremme rekrutteringen av nye fartøyeiere. For å gjøre terskelen lavere for nyetablering kan en forbedre finansieringsordningen og evt. stipender.


LÆRLINGKVOTER

Etter Årsmøtets mening er det ikke de økonomiske tilskuddene som er avgjørende for om rederiene velger å ta om bord lærlinger, men heller næringens ansvar for å sikre rekrutteringen av kompetent arbeidskraft.

Årsmøtet vil tillate seg å påpeke at det er en offentlig oppgave å finansiere utdanningen (herunder også lærlingeordningen) og at denne må finansieres over ordinære offentlige budsjetter. Fiskerinæringen bidrar alt nå med betydelige midler gjennom de ordinære undervisningskvotene, som for mange skoler er med å saldere skolebudsjettene. Årsmøtet mener at departementets forslag om å gi en egen lærlingekvote til en verdi av kr. 30.000, finansiert fult ut av fangstleddet, til de fartøy som tar om bord lærlinger ikke er hensiktsmessig.


REKRUTTERINGSKVOTER

Departementet har fra 2009 årlig lyst ut nye deltakeradganger til unge fartøyeiere. Formålet med ordningen er å gjøre det lettere for unge fiskere å etablere seg som fartøyeier, og sikre rekruttering til fiskeryrket. Ordningen er forbeholdt fiskere under 30 år som allerede eier et fiskefartøy. I 2014 fikk 23 unge fiskere nyte godt av ordningen og for 2015 er det tildelt 10 nye deltakeradganger.
Årsmøtet i Møre og Romsdal Fiskarlag mener at rekrutteringskvoter er en dårlig løsning for å styrke rekruttering til fiskeflåten, blant anna fordi at rekrutteringskvoter ikke er omsetbar og at en da ikke kan benyttes som sikkerhet overfor banker, noe som kan hindrer disse aktørene å kunne få finansiert nytt fartøy. Dagens ordning med rekrutteringskvoter gir også andre flere uønskede effekter. Årsmøtet vil spesielt trekke frem at kriteriene for tildelingen bærer preg av «lotto», og at det er fiskerne selv som «betaler» ordningen.


<<< Tilbake

Tidligere saker...
NORGES FISKARLAG
Fiskarlaget er en politisk uavhengig, faglig landsorganisasjon som bygger på frivillig medlemskap av fiskere gjennom fylkesfiskarlag og faglige gruppeorganisasjoner.
Link til Norges Fiskarlag...
Medlemsfordeler
Norges Fiskarlag har innledet samarbeid med Innkjøpsgruppen for å bedre tilbudet når det gjelder medlemsfordeler. Det er opprettet en egen nettside der alle fordelene er samlet. Her kan du laste ned medlemsfordelene.
REGULERINGER 2015
Oversikt over arbeidet med reguleringssaker 2015 finn du på Fiskeri-og Kystdepartementets heimeside. Oversikta vert oppdatert løpande etter kvart som forskriftene vert fastsette.
Link til forskriftene...
KALENDER 2014
En oversikt over aktiviteter som angår medlemmer i Møre og Romsdal Fiskarlag. Her kan du laste ned møtekalenderen for 2014.
SIKKERHETSOPPLÆRING FOR FISKERE
Kurs i sikkerhetsopplæring for fiskere er obligatorisk for alle som har sitt daglige arbeid på havet. En oversikt over hvilke kurssted som tilbyr sikkerhetsopplæring for fiskere finner du her:
Tariff
Fiskerioverenskomsten og oppgjørsavtaler mellom Mannskapsseksjonen og Båteierseksjonen i Norges Fiskarlag. Gjelder f.o.m. 1 januar 2012 og avløser tidligere avtaler.
Her kan du laste ned tariffene...
J-meldinger
J-meldinger legges ut av Fiskeridirektoratet fortløpende. Denne linken fører deg til de til enhver tid gjeldende J-meldinger.
Link til J-meldingene...
NRK-meldinger
NRK-meldinger legges ut av Fiskeridirektoratet fortløpende. Denne linken fører deg til NRK-meldingene fra 2013 og heilt tilbake til 2004!
Link til NRK-meldingene...
Høringer fra Nærings- og Fiskeridepartementet
Høringssaker fra NFD legges fortløpende ut på departementets heimeside. En rask oversikt over saker på høring, saker under behandling, og ferdigbehandlede saker finner du her:
Les mer...
DEL DINE SIKKERHETSTIPS - Din kunnskap kan redde liv!
Vi ønsker at fiskere skal få dele sine erfaringer og tips om praktiske grep som kan gjøres for å bedre sikkerhetstiltakene ombord for slik å lære av hverandre. Her kan du laste ned et dokument som er starten på en slik erfaringsutveksling.
SKIPSTRAFIKK
Følg skipstrafikken via Marine Traffic, en global visningsside der du enkelt søker etter fartøy eller havn.
Last ned her...
Se din opptjening i fiskarpensjonen!
På heimesida til Garantikassen for fiskere kan du logge deg inn og se din opptjening i fiskarpensjonen. Link til heimesida finn du her.
NOx
Det er etablert en egen nettside med informasjon om NOx-avtalen. Her finn du detaljer rundt avtalen, og oppdaterte endringer, regelverk og støttesatser.
Link til nettsiden...
Fiskarlagets sikkerhetsbutikk
I samarbeid med Gjensidige har Fiskarlaget etablert en nettbutikk med mange gode tilbud. Link til sikkerhetsbutikken finner du her.
Innholdet på websidene er beskyttet i henhold til Lov om opphavsrett til åndsverk (Åndsverksloven)
digikom web - en smart løsning fra digikom as