Aktuelt
Hvem er vi
Bli medlem
Protokoller
Fiskeri-info
Rekruttering
Søk i mrfisk.no:
Skriv ut sidenAktuelt

Pensjonstrygden for fiskere


Fiskerpensjonen utbetales som tillegg til arbeidsinntekten din fra du fyller 60 til du blir 67 år. Pensjonen er med andre ord et supplement som gjør det mulig å trappe ned aktiviteten fram til pensjonsalderen, om du ønsker det.
Lurer du på om du må stå 2 år på sjøen for å tjene opp nok opptjeningstid til pensjonstrygden for fiskere for ett år, når du jobber skiftordning 1:1? Svaret er nei. Betaler du full premie hvert år så er opptjeningen 52 uker i året uansett hvor mange fiskedøgn du faktisk har hatt!
Her er mer informasjon om ordningen:

Medlemspremien fastsettes hvert år av Arbeidsdepartementet ved kongelig resolusjon. Premien for år 2013 er på kr. 6.074,-.

Medlemspremien til fiskerpensjonen fordeles på to halvårlige innbetalinger med forfall 31. mars og 31. juli. Du får tilsendt innbetalingsblankett i god tid før forfall. Manglende innbetaling av medlemspremie blir renteberegnet med for tiden 8,5 %. Premie som er forfalt, og ikke innbetalt, blir oversendt til NAV innkreving for inndrivelse.

Pliktig trygd:
Fiskere som er oppført på blad B i fiskermanntalet er pliktige medlemmer i pensjonstrygden for fiskere. Medlemspremien gjelder hele kalenderåret, og ved innbetaling for hele året får du godskrevet 52 pensjonsgivende uker.

Unntak fra trygdeplikten:
Du kan kreve å bli fritatt fra å betale medlemspremie om du er over 46 år og ikke har opptjeningstid fra før. Det samme gjelder hvis du avtjener verneplikt, går på skole, har lærlingekontrakt innen fiske eller er medlem i en annen pensjonsordning. I sistnevnte forhold må du selv fremskaffe nødvendig dokumentasjon.

Du kan være frivillig medlem:
- i de delene av året du ikke opparbeider rettigheter i pensjonstrygden for sjømenn eller andre pensjonsordninger

- om du ikke fyller vilkårene for å stå på blad B pga. tillitsverv innen næringen.

Søknad om fiskerpensjon:
I god tid før du fyller 60 år vil du få tilsendt søknadsskjema fra oss med konkrete spørsmål som må besvares. I vedlegg til søknaden får du en oppstilling over opptjente pensjonsgivende uker.

Vilkår for å få fiskerpensjon - pensjonens størrelse:
Du har rett til pensjon når du har fylt 60 år og har betalt premie for minst 750 uker (ca. 15 år). Innbetalt premie for 1560 uker (30 år) gir maksimal pensjon. Størrelsen på utbetalingen står i forhold til opptjeningstiden din. Maksimal pensjon pr. år er: Grunnbeløpet (G) i folketrygden multiplisert med 1,6. Pr. 1. mai 2013 er grunnbeløpet kr. 85.245,-, og dette gir en maksimal pensjon pr. år på: kr. 85.245,- x 1,6= kr. 136.392,-.

Er du barneforsørger får du tillegg for hvert barn under 18 år.

Pensjonen reguleres årlig etter nærmere bestemmelser.


Samordning:
Fiskerpensjon er samordningspliktig med ytelser fra folketrygden og annen offentlig pensjonsordning.

Har du for eksempel 50 % uførepensjon, har du rett til 50 % fiskerpensjon såfremt du har nok opptjeningstid.

Om du har opparbeidet deg rettigheter både i pensjonstrygden for fiskere og i pensjonstrygden for sjømenn, gjelder spesielle regler. Har du for eksempel opparbeidet deg pensjonsrettigheter på 750 uker eller mer i de to ordningene tilsammen, vil du motta pensjon fra begge. Hvor mye du får fra hver ordning bestemmes etter nærmere regler for samordning.

Refusjon av innbetalt beløp:
Har du mindre enn 750 uker opptjening når du fyller 60 år får du refundert det innbetalte beløpet, minus premien for de første 75 ukene. Refusjon gis ikke ved 100 % uførhet.

Utbetaling av pensjon:
Pensjonen utbetales månedsvis til oppgitt konto.


Saksbehandlingstid:
Alle innvilgede pensjoner skal utbetales måneden etter fylte 60 år. Refusjon av innbetalt medlemspremie vil bli utbetalt innen 6 uker.


Klage:
Trygderetten er klageinstans for ordningen. Klagen sendes Garantikassen. Klagefristen er 6 uker etter mottak av vedtak. Ved mottatt klage vil vi forberede saken innen 4 uker og oversende denne til Trygderetten. Innsynsretten er regulert i forvaltnings - og offentlighetsloven

<<< Tilbake

Tidligere saker...
NORGES FISKARLAG
Fiskarlaget er en politisk uavhengig, faglig landsorganisasjon som bygger på frivillig medlemskap av fiskere gjennom fylkesfiskarlag og faglige gruppeorganisasjoner.
Link til Norges Fiskarlag...
Medlemsfordeler
Norges Fiskarlag har innledet samarbeid med Innkjøpsgruppen for å bedre tilbudet når det gjelder medlemsfordeler. Det er opprettet en egen nettside der alle fordelene er samlet. Her kan du laste ned medlemsfordelene.
REGULERINGER 2015
Oversikt over arbeidet med reguleringssaker 2015 finn du på Fiskeri-og Kystdepartementets heimeside. Oversikta vert oppdatert løpande etter kvart som forskriftene vert fastsette.
Link til forskriftene...
KALENDER 2014
En oversikt over aktiviteter som angår medlemmer i Møre og Romsdal Fiskarlag. Her kan du laste ned møtekalenderen for 2014.
SIKKERHETSOPPLÆRING FOR FISKERE
Kurs i sikkerhetsopplæring for fiskere er obligatorisk for alle som har sitt daglige arbeid på havet. En oversikt over hvilke kurssted som tilbyr sikkerhetsopplæring for fiskere finner du her:
Tariff
Fiskerioverenskomsten og oppgjørsavtaler mellom Mannskapsseksjonen og Båteierseksjonen i Norges Fiskarlag. Gjelder f.o.m. 1 januar 2012 og avløser tidligere avtaler.
Her kan du laste ned tariffene...
J-meldinger
J-meldinger legges ut av Fiskeridirektoratet fortløpende. Denne linken fører deg til de til enhver tid gjeldende J-meldinger.
Link til J-meldingene...
NRK-meldinger
NRK-meldinger legges ut av Fiskeridirektoratet fortløpende. Denne linken fører deg til NRK-meldingene fra 2013 og heilt tilbake til 2004!
Link til NRK-meldingene...
Høringer fra Nærings- og Fiskeridepartementet
Høringssaker fra NFD legges fortløpende ut på departementets heimeside. En rask oversikt over saker på høring, saker under behandling, og ferdigbehandlede saker finner du her:
Les mer...
DEL DINE SIKKERHETSTIPS - Din kunnskap kan redde liv!
Vi ønsker at fiskere skal få dele sine erfaringer og tips om praktiske grep som kan gjøres for å bedre sikkerhetstiltakene ombord for slik å lære av hverandre. Her kan du laste ned et dokument som er starten på en slik erfaringsutveksling.
SKIPSTRAFIKK
Følg skipstrafikken via Marine Traffic, en global visningsside der du enkelt søker etter fartøy eller havn.
Last ned her...
Se din opptjening i fiskarpensjonen!
På heimesida til Garantikassen for fiskere kan du logge deg inn og se din opptjening i fiskarpensjonen. Link til heimesida finn du her.
NOx
Det er etablert en egen nettside med informasjon om NOx-avtalen. Her finn du detaljer rundt avtalen, og oppdaterte endringer, regelverk og støttesatser.
Link til nettsiden...
Fiskarlagets sikkerhetsbutikk
I samarbeid med Gjensidige har Fiskarlaget etablert en nettbutikk med mange gode tilbud. Link til sikkerhetsbutikken finner du her.
Innholdet på websidene er beskyttet i henhold til Lov om opphavsrett til åndsverk (Åndsverksloven)
digikom web - en smart løsning fra digikom as